*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Sorry, this content is currently not available in your country due to its copyright restriction.
You can choose other content. Thanks for your understanding.
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát make the money do ca sĩ Macklemore, Ryan Lewis thuộc thể loại Au My Khac. Tìm loi bai hat make the money - Macklemore, Ryan Lewis ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Make The Money chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Make The Money do ca sĩ Macklemore, Ryan Lewis thể hiện, thuộc thể loại Âu Mỹ khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát make the money mp3, playlist/album, MV/Video make the money miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Make The Money

Lời đăng bởi: meegovn

せ㨰ピコ㘮崹楔汴㩥䴠歡⁥桴⁥潍敮൹嬊〰卅⸶㤶䅝瑲獩㩴䴠捡汫浥牯⁥...祒湡䰠睥獩਍せ㨰㤰㘮崹汁畢獭›桔⁥效獩4䐨汥硵⁥摅瑩潩⥮਍せ㨰(株)㘮崹祌楲獣䈠9敂牡楈⹴潣൭嬊〰ᆰ⸵㤶൝嬊〰ᆰ⸷㤶൝嬊〰(呼)⸱㐱孝敖獲⁥崱਍せ㨰ᄁ㜮崵潎ⱷ琠楨⁳獩洠9潪Ɫ䤠眠汩潮4畱瑩椠൴嬊〰(呼)⸴〵偝汵敬敭漠瑵琠敨搠灥桴⁳桷湥䤠琠潨杵瑨琠慨4!?慷⁳楦楮桳摥਍せ㨰㜲ㄮ崹教桡䤠焠敵瑳潩敮晩䤠挠畯摬朠桴⁥楤瑳湡散਍せ㨰〳〮崰桔瑡猧樠獵4桴⁥潷歲敲慧摲敬獳漠⁦桷❯⁳楬瑳湥湩Ⱨ氠獩整楮杮਍せ㨰フィート㔮崰楌瑳湥敳⁥!?慷⁳敭湡4潴戠⁥慷牲潩൲嬊〰ペンス⸵㐹䙝杩瑨猠浯瑥楨杮愠潭杮瑳洠ⱥ氠慥敶栠牥⁥楶瑣牯潩獵਍せ㨰㠳㜮崵汃獡牳潯景欠摩ⱳ漠⁲敶畮⁥数晲牯業杮਍せ㨰ᄂ(金)崵晉䤠搧搠湯⁥瑩映牯琠敨洠湯祥䤠搧栠癡⁥敢湥愠映捵楫杮氠睡敹൲嬊〰㐺⸴ビル䍝湯牣瑥ⱥ瘠条扡湯Ɽ瘠湡琠汥楬杮猠潴楲獥਍せ㨰㘴㠮崸畈扭敬祢琠敨爠慯Ɽ䤠洧爠慥楬楺杮䤠洧渠瑯椠灭牯慴瑮਍せ㨰㤴㜮崵敓⁥楬敦猧愠戠慥瑵晩汵猠牴杵汧ⱥ䤠爠捥牯瑩਍せ㨰(特)ㄮ崹潈数椠4敨灬⁳潹5慭敮癵牥湩⁧桴潲杵⁨潹牵⁳湡൤嬊〰㔺⸵ビル呝慨❴⁳桷9敷猠慴9湩琠敨氠扡愠4楮桧൴嬊〰㔺⸷ビル䥝瘧⁥敢湥猠慴楲杮椠瑮桴獩瀠摡映牯漠敶⁲慨晬洠9楬敦਍せ㨱〰㔮崶⁁牴敵愠瑲獩4潷❮4敢猠瑡獩楦摥਍せ㨱(日)㔮崰潓䤠朠敵獳琠慨❴⁳桴⁥慳牣晩捩൥嬊㄰卅⸴㤶䅝摮䤠猠祡਍਍せ㨱㔰㘮崹䡛潯嵫਍せ㨱㘰〮崰慍敫琠敨洠湯祥潤❮4敬4桴⁥潭敮9慭敫礠畯਍せ㨱㠰㘮崹桃湡敧琠敨朠浡ⱥ搠湯琧氠瑥琠敨朠浡⁥档湡敧礠畯਍せ㨱ᄀ㐮崴❉汬映牯癥牥爠浥楡慦瑩晨汵਍せ㨱ビル㠮崱汁祭瀠潥汰⁥瑳祡琠畲ⱥ䤠猠祡਍せ㨱㘱㜮崵慍敫琠敨洠湯祥潤❮4敬4桴⁥潭敮9慭敫礠畯਍せ㨱㤱㐮崴桃湡敧琠敨朠浡ⱥ搠湯琧氠瑥琠敨朠浡⁥档湡敧礠畯਍せ㨱(有)ㄮ崹❉汬映牯癥牥爠浥楡慦瑩晨汵਍せ㨱㐲㠮崸汁祭瀠潥汰⁥瑳祡琠畲൥ഊ嬊㄰(呼)⸶ヘクタール孝敖獲⁥崲਍せ㨱㘲㤮崴潆杲瑥愠潢瑵琠敨映浡ⱥ映牯畴敮愠摮琠敨洠湡楳湯਍せ㨱㤲㐮崴楓瑴湩⁧湡牴灩楰杮眠瑡档湩⁧祭敳晬漠汰獡慭਍せ㨱ᆪ㤮崴教桡!?瑳牡4汳灩楰杮眠敨❉桴湩楫杮愠潢瑵琠慨4瑳晵൦嬊㄰ペンス⸴ᄄ䕝潧眠湯琧猠潷敬甠瑮汩欠牡慭挠瑡档獥琠慨4灵桴瑡甠൰嬊㄰ペンス⸸㐴䥝洧洠9牧湡浤❡⁳畮扭牥漠敮朠慲摮潳൮嬊㄰㐺⸰㠸䥝氠獯4祭敳晬琠敲敭扭牥眠潨琠慨4慷൳嬊㄰㐺⸳㤶坝⁥瑳牡4桴湩楫杮愠潢瑵猠浯⁥楫正ⱳ渠捥汫捡൥嬊㄰㐺⸶ビル坝慨4!?敲污祬渠敥獩愠樠扯漠晦䌠慲杩䱳獩൴嬊㄰㐺⸹〰呝歡⁥睡祡琠敨搠瑯挠浯慮敭潬敶਍せ㨱ᆬ㔮崶慆獮睔瑩整⁲潦汬睯牥ⱳ愠摮琠敨戠穵ൺ嬊㄰㔺⸴ᆪ卝敥潹5敫灥琠敨椠獳敵⁳畢4潹5慴敫愠慷9桴⁥牤杵൳嬊㄰㔺⸶ᄄ䅝摮䤠栠摡琠楦摮漠瑵眠潨䤠爠慥汬9慷൳嬊(日)卅⸱㤱坝潨䤠爠慥汬9慷湳琧਍せ㨲(日)㠮崱潓猠捩景眠潨䤠眠獡戠捥浯湩൧嬊(日)卅⸵ᆪ奝慥ⱨ琠物摥漠⁦畲湮湩൧嬊(日)卅⸶ᄄ呝浩⁥潴氠潯瑡琠敨洠湡椠桴⁥業牲牯甠瑮汩䤠挠湡氠慥湲琠潬敶栠浩਍਍せ㨲ᄀ㠮崸䡛潯嵫਍਍せ㨲(社)〮崰䉛楲杤⁥카൝嬊(日)㐺⸲㘷佝⁦潣牵敳䤠眠湡4畤獢愠摮愠挠湡祤瀠楡瑮摥✠慬ൣ嬊(日)㐺⸵㘳坝瑡档琠敨瘠摩潥⁳湡敧4桴⁥楧汲⁳湩琠敨戠捡൫嬊(日)㐺⸸㐰䉝瑵椠⁦桴瑡猧眠慨4!?敢楬癥⁥湩湡桴⁥敲獡湯琠慨4!?慲൰嬊(日)㔺⸰㐵啝据敬匠浡椠⁳祭瀠浩0桷湥栠⁥異獴洠⁥湯琠敨琠慲正਍਍せ㨲フラン㐮崲晏挠畯獲⁥!?慷瑮搠扵⁳湡慣摮9慰湩整氧捡਍せ㨲㔵㤮崲慗捴⁨桴⁥楶敤獯愠摮朠瑥琠敨朠物獬椠桴⁥慢正਍せ㨲㠵㘮崷畂4晩琠慨❴⁳桷瑡䤠戠汥敩敶椠Ɱ愠摮琠敨爠慥潳桴瑡䤠爠灡਍せ㨳㄰ピアストル崶湕汣⁥慓獩洠9楰灭眠敨敨瀠瑵⁳敭漠桴⁥牴捡൫ഊ嬊ピコ卅⸴㤷孝潈歯砠崲਍਍せ㨳㜲(金)崹潆杲瑥愠潢瑵琠敨映浡൥嬊ピコ(呼)⸹㘳䥝猠楡潦杲瑥愠潢瑵琠敨映浡൥嬊ピコペンス⸱(代)䥝氧潦敲敶⁲敲慭湩映楡桴畦൬嬊ピコペンス⸴㘸卝慴9牴敵瑳祡琠畲ⱥ猠慴9牴敵਍

Bình luận