*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Sorry, this content is currently not available in your country due to its copyright restriction.
You can choose other content. Thanks for your understanding.
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát turn the page do ca sĩ Bobby Valentino thuộc thể loại Au My Khac. Tìm loi bai hat turn the page - Bobby Valentino ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Turn The Page chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Turn The Page do ca sĩ Bobby Valentino thể hiện, thuộc thể loại Âu Mỹ khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát turn the page mp3, playlist/album, MV/Video turn the page miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Turn The Page

Lời đăng bởi: meegovn

せ㨰㄰ピアストル崹牁楴瑳›佂䉂⁙䅖䕌呎义൏ ਍せ㨰〰〮崰楔汴㩥吠牵桔⁥慐敧਍†਍ഠഊഊഊ嬊〰卅⸱(労)奝桥਍せ㨰ピコ㔮崳潂扢9⹖਍せ㨰㔰ㄮ崶慄歲档汩൤嬊〰卅⸸㔰啝൨嬊〰ᆰ⸰卄坝⁥潤湩‧瑩氠歩⁥桴獩爠杩瑨栠牥൥嬊〰ᆰ⸳㘶呝档步琠楨⁳畯൴嬊〰ᆰ⸴ᆬ奝桥਍਍せ㨰㔱ピアストル崳噛牥敳ㄠ൝ഊ嬊〰ᆰ⸶〱䍝湡琧戠汥敩敶礠畯挠潨敳(一)猠慴瑲琠敨渠杩瑨琠楨⁳慷൹嬊〰ᆰ⸸㠹坝⁥敷敲樠獵⁳潢瑵(一)朠畯൴嬊〰(呼)⸰㐷呝敨潹5慳摩眠楡4慢祢渠楳4潤湷਍せ㨰(有)㠮崵慂祢畧汲䤠樠獵⁳湫睥爠杩瑨琠敨൮嬊〰(呼)⸴㔹卝浵桴湩⁧畷+牷湯⁧楷桴礠桡਍せ㨰㘲㔮崸潙5慳摩䤠挠湡琧戠⁥楷桴礠桡਍せ㨰㠲㤮崰桔湥椠4瑳牡整潴映敥楬敫洠9敨牡4番灭摥漠瑵洠9档獥൴嬊〰ペンス⸲㜴䙝汥4楬敫䤠氠獯4祭戠敲瑡൨嬊〰ペンス⸴㔱呝楨⁳獩渠瑯栠睯眠❥敲猠灵潰敳′敢⠠慢祢ഩ嬊〰ペンス⸷㘶呝敨猠潴祲栠獡樠獵⁳敢畧൮嬊〰ペンス⸹(特)坝❥敶漠汮9畴湲琠敨瀠条⁥湯散਍せ㨰ᄂㄮ崸湁牴獵4敭琠楨⁳獩猠捵⁨敢畡楴畦湯ⱥ戠扡൹嬊〰㐺⸴ᄃ൝嬊〰㐺⸴㠲孝桃牯獵൝嬊〰㐺⸵〰奝畯搠湯琧栠癡⁥′畴湲琠敨瀠条൥嬊〰㐺⸷㔲䥝爠慥桴⁥瑳牯൹嬊〰㐺⸸ᄄ䥝4湥獤眠瑩⁨潹5湡敭਍せ㨰ᆬ㜮崶潙5潤❮4慨敶琠慷歬愠慷൹嬊〰㔺⸴㤳呝敨猠潴祲眠汩档湡敧਍せ㨰㘵(金)崷慂祢瀠敬獡⁥潤❮4畴湲琠敨瀠条൥嬊〰㔺⸸㜹奝畯搠湯琧栠癡⁥′畴湲琠敨瀠条൥嬊㄰卅⸱㘷䥝爠慥桴⁥瑳牯൹嬊㄰卅⸳㔷䥝4湥獤眠瑩⁨潹5湡敭਍せ㨱㘰㔮崹潙5潤❮4慨敶琠慷歬愠慷൹嬊㄰卅⸹㐲呝敨猠潴祲眠汩档湡敧਍せ㨱ᄀ(金)崰慂祢瀠敬獡⁥潤❮4畴湲琠敨瀠条൥嬊㄰ᆰ⸳十䑝湯琧琠牵瑩潤❮4畴湲椠4潤❮൴嬊㄰ᆰ⸶ᄀ䉝扡9汰慥敳搠湯琧琠牵桴⁥慰敧਍せ㨱㜱㜮崷潄❮4畴湲椠ⱴ搠湯琧琠牵瑩搠湯琧਍せ㨱㤱㠮崶慂祢瀠敬獡⁥潤❮4畴湲琠⁥慰敧਍せ㨱ᄁ㜮崱潄❮4畴湲椠ⱴ搠湯琧琠牵瑩搠湯琧਍せ㨱ファラッド㔮崲慂祢瀠敬獡⁥潤❮4畴湲琠敨瀠条൥嬊㄰(呼)⸵ᆪ䑝湯琧琠牵瑩潤❮4畴湲椠4潤❮൴嬊㄰(呼)⸷ファラッド䉝扡9汰慥敳搠湯琧琠牵整瀠条൥嬊㄰(呼)⸸㜲孝敖獲⁥崲਍せ㨱㠲㤮崹潎搠湯琧朠癩⁥瑩甠൰嬊㄰ペンス⸰㜶呝祲(一)戠汥敩敶眠慨4❉敳楥湩甠൳嬊㄰ペンス⸳㘱䑝湯琧映潲瑮਍せ㨱㐳(金)崵畇汲夠畯欠潮7!?慣潰獳扩祬戠⁥桴⁥湯൥嬊㄰ペンス⸶㠲䅝摮䤠欠潮7潹5業桧4敢਍せ㨱㠳ㄮ崵瑓捵湩琠敨瀠獡4畢4൉嬊㄰㐺⸰ᆪ坝湡慮朠癩⁥潹5祭栠慥瑲਍せ㨱(名)〮崴潔洠歡⁥瑩愠汬戠瑥整൲嬊㄰㐺⸳㜵䅝汬栠⁥潴歯夠畯琠潲杵⁨!?潷汵敮敶⁲潤琠慨4′潹൵嬊㄰㐺⸷㐰䡝⁥慭敤椠4潳栠牡′′′敭(一)氠癯⁥潹൵嬊㄰㔺⸰ᄅ䉝瑵䤠洧栠牥⁥潮൷嬊㄰㔺⸱卄䡝睯挠湡䤠洠歡⁥瑩挠敬牡渠睯਍せ㨱フラン㜮崷桔⁥瑳牯9楡❮4癯潮4潮൷嬊㄰㔺⸵㘳䥝挠湡琧氠瑥礠畯攠摮琠楨⁳潮7慢祢਍せ㨱㘵㠮崱䍛潨畲嵳਍せ㨱㠵ピアストル崰潙5潤❮4慨敶(一)琠牵桴⁥慰敧਍せ㨲㄰ㄮ崱!?敲摡琠敨猠潴祲਍せ㨲(日)㠮崷瑉攠摮⁳楷桴礠畯愠摮洠⁥木⵵⵵牵汬ഩ嬊(日)卅⸵ᄃ奝畯搠湯琧栠癡⁥潴眠污睡祡⠠潤❮4慷歬愠慷9畧汲ഩ嬊(日)卅⸸〵呝敨猠潴祲眠汩档湡敧⠠桴⁥瑳牯9業桧4档湡敧搠湯琧琠牵桴⁥慰敧ഩ嬊(日)ᆰ⸰㔰䉝扡9汰慥敳搠湯琧琠牵桴⁥慰敧਍せ㨲ビルㄮ崳潙5潤❮4慨敶(一)琠牵桴⁥慰敧⠠潤❮4潤椠4畧汲ഩ嬊(日)ᆰ⸵フラン䥝爠慥桴⁥瑳牯9漨桨桨戠扡⥹਍せ㨲㜱(金)崹瑉攠摮⁳楷桴礠畯愠摮洠⁥搨湯琧搠瑩朠牵⥬਍せ㨲〲㐮崱潙5潤❮4慨敶琠慷歬愠慷9漨桨畯潨桯眠污睡祡ഩ嬊(日)(呼)⸲㜹呝敨猠潴祲眠汩档湡敧਍せ㨲㐲㜮崴慂祢瀠敬獡⁥潤❮4畴湲琠敨瀠条൥嬊(日)(呼)⸶フラン孝牂摩敧൝嬊(日)(呼)⸹〲䅝⁳晩椠4慷湳琧攠潮杵൨嬊(日)ペンス⸱(日)䥝朠瑯琠敨爠湩⁧湩洠9牴捵൫嬊(日)ペンス⸲㐸䥝瘧⁥敢湥瀠慬湮湩‧敷步਍せ㨲㐳㔮崸潔朠瑥漠湯⁥湫敥਍せ㨲㘳㘮崴慂祢琠楨⁳番獳愠湩琧礠畯਍せ㨲㠳(金)崳!?湫睯琠慨4敨栠牵4潹൵嬊(日)㐺⸰㠱䅝摮眠❥敲渠瑯楨❮愠楬敫਍せ㨲ᄂ㘮崸❉汬瀠潲敶椠4污潴楮桧൴嬊(日)㐺⸴㤰䅝摮礠畯欠潮7!?潬敶礠畯਍せ㨲㔴㘮崶湁癥牥瑹楨杮眠汩敢欠潯൬嬊(日)㐺⸷㜶䅝摮礠畯氧慳9潹5潬敶洠൥嬊(日)㐺⸹㠱䅝摮映牯敧4污牵瀠楡൮嬊(日)㔺⸱㤲奝畯欠潮7桴獩椠+牴敵਍せ㨲(特)㤮崹❉潤湩‧污桴獩㐠礠畯਍せ㨲㐵㤮崹潓攠摮漠⁦瑩愠汬潹5潤❮4慨敶琠൯嬊(日)㔺⸶㘶孝桃牯獵൝ഊ嬊(日)㔺⸸㐰奝畯搠湯琧栠癡⁥′畴湲琠敨瀠条൥嬊ピコ卅⸰フィート䥝爠慥桴⁥瑳牯9䤨爠慥桴⁥瑳牯⥹਍せ㨳(日)㘮崲瑉攠摮⁳楷桴礠畯愠摮洠⁥攨摮⁳楷桴礠畯☠洠⥥਍せ㨳㔰ㄮ崲潙5潤❮4慨敶琠慷歬愠慷9搨湯琧眠污睡祡ഩ嬊ピコ卅⸸フラン呝敨猠潴祲眠汩档湡敧⠠潹5慣敲摡洠⁥慢祢潹5慣敲摡洠⁥慢祢ഩ嬊ピコᆰ⸰㘴䉝扡9汰慥敳搠湯琧琠牵桴⁥慰敧਍せ㨳(株)㘮崷潙5潤❮4慨敶(一)琠牵桴⁥慰敧⠠!?潤❮4慷湮敦汥ഩ嬊ピコᆰ⸶〱䥝爠慥桴⁥瑳牯9洨9楬敦氠癩湩‧楷桴畯4潹Ⱶ猠潴祲氠癩湩眠瑩潨瑵਍せ㨳㤱ㄮ崹潹畵ഩ嬊ピコ(呼)⸰㜷䥝4湥獤眠瑩⁨潹5湡敭਍せ㨳ᄁ(金)崶潙5潤❮4慨敶琠慷歬愠慷9椨4潷汵敢愠猠慨敭ഩ嬊ピコ(呼)⸲ファラッド呝敨猠潴祲眠汩档湡敧⠠桴⁥瑳牯9湥楤❮洠⁥...潹5楷桴畯4潮൮嬊ピコ(呼)⸴㄰捝楨摬敲⥮਍せ㨳㐲㜮崲慂祢瀠敬獡⁥潤❮4畴湲琠敨瀠条൥嬊ピコ(呼)⸶㔷奝畯搠湯琧栠癡⁥′畴湲琠敨瀠条⁥䤨洧戠来楧潹5汰慥敳ഩ嬊ピコ(呼)⸹(社)䥝爠慥桴⁥瑳牯൹嬊ピコペンス⸱〲䥝4湥獤眠瑩⁨潹5湡敭਍せ㨳㐳ㄮ崴潙5潤❮4慨敶琠慷歬愠慷൹嬊ピコペンス⸶㜵呝敨猠潴祲眠汩档湡敧⠠桴⁥瑳牯9業桧4档湡敧ഩ嬊ピコペンス⸸㜳䉝扡9汰慥敳搠湯琧琠牵桴⁥慰敧⠠瑩洠祡渠瑯戠⁥桴獩眠祡祹渠潯潯桵桯਍せ㨳〴㘮崸慷⥹਍せ㨳(名)㔮崰潙5潤❮4慨敶(一)琠牵桴⁥慰敧਍せ㨳㐴㠮崸!?敲摡琠敨猠潴祲⠠潯潯潨桨⥨਍せ㨳㜴㐮崰瑉攠摮⁳楷桴礠畯愠摮洠⁥愨摮洠⥥਍せ㨳㤴㘮崳潙5潤❮4慨敶琠慷歬愠慷9䤨渠敥敨⥲਍せ㨳(特)㘮崰桔⁥瑳牯9楷汬挠慨杮൥嬊ピコ㔺⸳㤰䉝扡9汰慥敳搠湯琧琠牵桴⁥慰敧⠠畴湲椠4睡祡⥹਍せ㨳㜵㘮崰潄❮4畴湲椠ⱴ搠湯琧琠牵瑩搠湯琧਍せ㨳㤵(金)崱慂祢瀠敬獡⁥潤❮4畴湲琠敨瀠条൥嬊㐰卅⸰卄䑝湯琧琠牵瑩潤❮4畴湲椠4潤❮൴嬊㐰卅⸲㔸䉝扡9汰慥敳搠湯琧琠牵桴⁥慰敧਍せ㨴㐰㘮崵潄❮4畴湲椠ⱴ搠湯琧琠牵瑩搠湯琧਍せ㨴㘰㔮崶慂祢瀠敬獡⁥潤❮4畴湲琠敨瀠条൥ഊ ਍せ㨴㠰㔮崶潄❮4畴湲椠ⱴ搠湯琧琠牵瑩搠湯琧਍せ㨴〱㔮崰慂祢瀠敬獡⁥潤❮4畴湲琠敨瀠条൥嬊㐰ᆰ⸲ピコ൝ഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊഊ ਍਍਍਍਍਍਍਍਍

Bình luận

Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần NCT

Địa chỉ: Tòa nhà HAGL Safomec, 7/1 Thành Thái, P14, Q10, TP.HCM

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nhan Thế Luân - Email: support@nct.vn - Tel: (028) 3868 7979

Giấy phép MXH số 499/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 28/09/2015