*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Sorry, this content is currently not available in your country due to its copyright restriction.
You can choose other content. Thanks for your understanding.
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát sweet life do ca sĩ Frank Ocean thuộc thể loại Pop. Tìm loi bai hat sweet life - Frank Ocean ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Sweet Life chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Sweet Life do ca sĩ Frank Ocean thể hiện, thuộc thể loại Pop. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát sweet life mp3, playlist/album, MV/Video sweet life miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Sweet Life

Lời đăng bởi: meegovn

਍਍਍せ㨰〰〮崰楔汴㩥匠敷瑥䰠晩⁥਍せ㨰㄰(金)崶牁楴瑳›牆湡捏慥൮嬊〰卅⸲㘲䅝扬浵㩳䌠慨湮汥传䅒䝎൅嬊〰卅⸳㘲䱝特捩⁳祂倠畨湯⁧湁൨嬊〰卅⸴〰൝嬊〰卅⸴㘲呝敨戠獥4潳杮眠獡❮4桴⁥楳杮敬਍せ㨰㜰㔮崷畂4潹5敷敲❮4楥桴牥਍せ㨰㤰㠮崸楌楶❮椠慌敤慲䠠楥桧獴਍せ㨰ビルㄮ崸桔⁥汢捡敂敶汲9楈汬൳嬊〰ᆰ⸵㠶䑝浯獥楴慣整慰慲楤敳਍せ㨰㠱㠮崶慐浬琠敲獥愠摮瀠潯獬਍せ㨰ᄁ㜮崳桔⁥慷整❲⁳汢敵਍せ㨰ファラッド(金)崳睓污潬7桴⁥楰汬਍せ㨰㐲㘮崰਍せ㨰㐲㜮崹敋灥湩‧瑩猠牵敲污਍せ㨰㜲㘮崰桗瑡癥牥礠畯氠歩൥嬊〰ペンス⸰㜴坝慨整敶⁲敦汥⁳潧摯਍せ㨰フィート(金)崸桗瑡癥牥琠歡獥礠畯洠畯瑮楡楨桧਍せ㨰㔳㤮崰敋灥湩‧瑩猠牵敲污਍せ㨰㠳㠮崳潎4畳慧⵲牦敥਍せ㨰〴(金)崰祍吠⁖楡❮4䑈਍せ㨰ᄂ㠮崹桔瑡猧琠潯爠慥൬嬊〰㐺⸴〲䝝慲数楶敮慭杮Ɐ瀠慥档獥湡楬敭൳嬊〰㐺⸷㐴呝敨猠敷瑥氠晩൥嬊〰㐺⸹〰൝嬊〰㐺⸹㔷呝敨猠敷瑥氠晩ⱥ猠敷瑥氠晩൥嬊〰㔺⸳(株)卝敷瑥氠晩ⱥ猠敷瑥氠晩൥嬊〰㔺⸶㤴呝敨猠敷瑥睳敥ⱴ猠敷瑥睳敥4楬敦਍せ㨱㐰㐮崸睓敥4楬敦桴⁥睳敥4楬敦਍せ㨱㠰㐮崷睓敥楴⁥楰൥嬊㄰卅⸹㘶൝嬊㄰ᆰ⸰㠲奝畯瘧⁥慨慬摮捳灡牥਍せ㨱ᄀ㠮崴湁潨獵⁥敫灥牥਍せ㨱ビル㔮崹楓据⁥潹5敷敲戠牯൮嬊㄰ᆰ⸷(日)呝敨猠湵桳湩⁥污慷獹欠灥4潹5慷浲਍せ㨱ᄁ(金)崰潓眠票猠敥琠敨眠牯摬਍せ㨱㐲〮崱桗湥礠畯朠瑯琠敨戠慥档ി嬊㄰(呼)⸶〵䑝湯琧欠潮7桷9敳⁥桴⁥潷汲൤嬊㄰(呼)⸹㤶坝敨潹5潧4桴⁥敢捡൨嬊㄰ペンス⸲㜳呝敨猠敷瑥氠晩൥嬊㄰ペンス⸴㠱൝嬊㄰ペンス⸴㔵呝敨戠獥4潳杮眠獡❮4桴⁥楳杮敬਍せ㨱㜳㠮崰畂4潹5潣汵湤琧琠牵潹牵爠摡潩搠睯൮嬊㄰㐺⸱㤷卝瑡汥楬整渠敥敲散癩牥਍せ㨱ブッシェル㤮崸慃❮4敳浥琠畴湲琠敨猠杩慮畦汬9景൦嬊㄰㐺⸸〲呝慲獮業瑴湩⁧桴⁥慷敶൳嬊㄰㔺⸲(社)奝畯爧⁥慣捴楨杮琠慨4牢敥敺✠楴潹❵敲搠慥湩琠敨朠慲敶਍せ㨱㐵㠮崸਍せ㨱㔵〮崶畂4潹❵敲欠敥楰❮椠4畳牲慥൬嬊㄰㔺⸷ヘルツ坝慨整敶⁲潹5楬敫਍せ㨲〰㘮崸桗瑡癥牥映敥獬朠潯൤嬊(日)卅⸳ᆭ坝慨整敶⁲慴敫⁳潹5潭湵慴湩栠杩൨嬊(日)卅⸶㘳䭝敥楰❮椠4畳牲慥൬嬊(日)卅⸹㘴九瑯猠杵牡昭敲൥嬊(日)ᆰ⸰㘴䵝9噔愠湩琧䠠ൄ嬊(日)ᆰ⸲〲呝慨❴⁳潴敲污਍せ㨲㐱㔮崱片灡癥湩獥慭杮Ɐ瀠慥档獥湡楬敭਍せ㨲㜱㘮崳⁁睳敥4楬敦਍せ㨲㠱㠮崲਍せ㨲〲㐮崴⁁睳敥4楬敦਍せ㨲ファラッド(金)崵⁁睳敥4楬敦敹桡਍せ㨲㠲ピアストル崰⁁睳敥4楬敦睳敥4楬敦਍せ㨲㐳㤮崸⁁睳敥4楬敦਍せ㨲㜳ピアストル崵楌敶愠摮搠敩椠桴⁥楬敦਍せ㨲〴ㄮ崶਍せ㨲〴㜮崲潙❵敶栠摡愠氠湡獤慣数൲嬊(日)㐺⸲(有)䅝摮愠栠畯敳欠敥数൲嬊(日)㐺⸴ピコ卝湩散礠畯眠牥⁥潢湲敹桡਍せ㨲㜴㐮崶桔⁥畳獮楨敮愠睬祡⁳敫瑰礠畯眠牡൭嬊(日)㔺⸱㔴卝桷9敳⁥桴⁥潷汲൤嬊(日)㔺⸴㤳坝敨潹5潧4桴⁥敢捡൨嬊(日)㔺⸶㠸䑝湯琧欠潮7桷9敳⁥桴⁥潷汲൤嬊ピコ卅⸰〰坝敨潹5潧4桴⁥敢捡൨嬊ピコ卅⸲(株)൝嬊ピコ卅⸲㜸䅝摮琠敨眠瑡牥਍せ㨳㔰〮崰獉攠慸瑣祬眠慨4!?慷瑮摥਍せ㨳〱㐮崵瑉猧攠敶祲桴湩⁧!?桴畯桧4瑩眠畯摬戠൥嬊ピコᆰ⸴㔸䉝瑵琠楨⁳敮杩扨牯潨摯椠⁳敧瑴湩‧牴灩楰牥攠敶祲搠祡਍せ㨳ᄁ〮崳桔⁥敮杩扨牯潨摯椠⁳潧湩‧灡⁥桳瑩挠慲祺਍せ㨳㔲〮崹਍せ㨳㔲㤮崰潙❵敶栠摡愠氠湡獤慣数൲嬊ピコ(呼)⸷フィート䅝摮愠栠畯敳欠敥数൲嬊ピコ(呼)⸹〲卝湩散礠畯眠牥⁥潢湲਍せ㨳(社)㔮崷桔⁥瑳牡桳湩⁥污慷獹欠灥4潹5慷浲਍せ㨳㘳㔮崷潓眠票猠敥琠敨眠牯摬਍せ㨳㤳㘮崲桗湥礠畯朠瑯琠敨戠慥档਍せ㨳(名)ㄮ崸潄❮4湫睯眠票猠敥琠敨眠牯摬਍せ㨳㔴(金)崴桗湥礠畯朠瑯琠敨戠慥档਍せ㨳㜴㤮崲桔⁥睳敥4楬敦਍せ㨳㤴ピアストル崰਍

Bình luận