*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex

Some Tears Never Dry

-

Shayne Ward

0
Sorry, this content is currently not available in your country due to its copyright restriction.
You can choose other content. Thanks for your understanding.
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát some tears never dry do ca sĩ Shayne Ward thuộc thể loại Pop. Tìm loi bai hat some tears never dry - Shayne Ward ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Some Tears Never Dry chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Some Tears Never Dry do ca sĩ Shayne Ward thể hiện, thuộc thể loại Pop. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát some tears never dry mp3, playlist/album, MV/Video some tears never dry miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Some Tears Never Dry

Lời đăng bởi: meegovn

਍਍せ㨰ピコ㜮崲਍せ㨰㔰㘮崴潓杮›潓敭吠慥獲丠癥牥䐠祲਍せ㨰㜰㘮崴牁楴瑳›桓祡敮⁲慗摲਍਍せ㨰〰〮崰慂祢⸮匠浯⁥整牡⁳敮敶⁲牤൹嬊〰ᆰ⸱㘶䥝甠敳潴琠楨歮琠慨4敷挠畯摬眠牯瑩漠瑵਍せ㨰㔱㜮崴!?獵摥琠桴湩桴瑡椠⁦敷栠摡猠浯⁥牰扯敬獭਍せ㨰㤱㤮崵!?污慷獹琠潨杵瑨椠⁦桴牥⁥慷⁳潬敶愠潲湵൤嬊〰(呼)⸳(名)九慭瑴牥眠慨ⱴ䤠愠睬祡൳嬊〰(呼)⸶〱瑝潨杵瑨眠❥汬猠汯敶椠൴ഊ嬊〰(呼)⸸〱九睯攠敶祲慤9敷爧⁥湩愠牡畧敭瑮਍せ㨰(社)(金)崹瑉猧氠歩⁥楣捲敬琠慨4潤❮4癥牥攠摮਍せ㨰㘳㘮崷敗爧⁥敫灥湩⁧敳牣瑥⁳湡敷爧⁥整汬湩⁧楬獥਍せ㨰ᄂピアストル崲桗瑡癥牥猧眠潲杮敬❴⁳慭敫椠4楲桧4䌠畡敳䤠⸮മഊ嬊〰㐺⸵ファラッド䥝搠湯琧眠湡慮猠祡朠潯扤敹਍せ㨰㠴㘮崶慃獵⁥祭栠慥瑲挠畯摬❮4慴敫椠൴嬊〰㔺⸲ピコ䉝扡ⱹ朠癩⁥敭漠敮洠牯⁥牴൹嬊〰㔺⸴㔱䥝搠湯琧眠湡慮栠癡⁥潴挠祲਍せ㨰㜵㜮崴慃獵⁥!?湫睯椠⁦敷氠獯⁥瑩਍せ㨰㤵㤮崹慂祢潳敭琠慥獲渠癥牥搠祲਍せ㨱(日)㠮崲⹯⸮⸮⸮漮⸮⸮⸮⸮਍せ㨱㠰㠮崱慂祢潳敭琠慥獲渠癥牥搠祲਍せ㨱ᄀ㜮崵潎7桷瑡栠灡数敮潴漠牵洠癯敩渠杩瑨㽳਍せ㨱㔱㔮崶楇汲!?桴畯桧4桴瑡眠⁥潷汵污慷獹栠癡⁥桴浥਍せ㨱㤱㔮崳!?獵摥琠慭敫礠畯氠畡桧氠歩⁥污桴⁥楴敭਍せ㨱㐲(金)崲潎7!?潤❮4癥牥敷朠瑯愠瀠潲汢浥਍せ㨱㠲㐮崶慌整祬潹5敮敶⁲獡扡畯4祭搠祡਍せ㨱(社)㜮崰湁湯琠敨瀠潨敮眠⁥潧4潮桴湩⁧潴猠祡਍せ㨱㘳ピアストル崸!?敧4桴⁥敦汥湩⁧潳敭桴湩❧⁳潧湩⁧湯਍せ㨱〴㔮崱桗瑡癥牥猧眠潲杮敬❴⁳慭敫椠4楲桧4慃獵⁥⹉⸮਍せ㨱㔴㐮崸!?潤❮4慷湮慳9潧摯祢൥嬊㄰㐺⸸㐹䍝畡敳洠9敨牡4潣汵湤琧琠歡⁥瑩਍せ㨱ᆬ㐮崵慂祢楧敶洠⁥湯⁥潭敲琠祲਍せ㨱㐵㤮崳!?潤❮4慷湮慨敶琠牣൹嬊㄰㔺⸷㘰䍝畡敳䤠欠潮7晩眠⁥潬敳椠൴嬊(日)卅⸰㔷䉝扡ⱹ猠浯⁥整牡⁳敮敶⁲牤൹嬊(日)卅⸳(有)佝⁨桯漠ⱨ漠⁨桯漠൨嬊(日)卅⸸(特)䉝扡ⱹ猠浯⁥整牡⁳敮敶⁲牤൹嬊(日)ᆰ⸱㘴佝⁨桯漠ⱨ漠⁨桯漠൨嬊(日)ᆰ⸸㤲൝嬊(日)(呼)⸰㠵䱝瑥猧琠污扡畯൴嬊(日)(呼)⸴ᆬ䅝眠祡琠慨4敷挠湡眠牯瑩漠瑵਍せ㨲㠲㔮崷楇汲敷爧⁥畲湮湩⁧畯瑴楴敭਍せ㨲ᆪ㠮崲湁桴⁥桴畯桧4景愠戠敲歡甠൰嬊(日)ペンス⸴ヘクタール䥝⁳整牡湩⁧敭甠0湩楳敤਍せ㨲㠳ピアストル崴敗挠湡眠牯瑩漠瑵਍せ㨲〴㐮崶晉眠⁥慴歬愠潢瑵椠൴嬊(日)㐺⸱〷坝⁥慣桳睯琠敨眠牯摬਍せ㨲ブッシェル㠮崹桔瑡礠畯愠摮䤠愠敲映杩瑨湩⁧潦⁲瑩਍せ㨲㔴㤮崵敗氧敧4桴潲杵⁨桴⁥潷獲൴嬊(日)㐺⸸㄰䅝摮䤠欠潮7敷氧慭敫椠൴嬊(日)㔺⸰〵䥝⁦敷猠慴9潴敧桴牥਍せ㨲ᆬ㔮崰敗氧慭敫椠4桴潲杵⁨污癩൥嬊(日)㔺⸴〷䥝搠湯琧眠湡慮猠祡朠潯扤敹਍せ㨲㜵ピアストル崹慃獵⁥祭栠慥瑲挠畯摬❮4慴敫椠൴嬊(日)㔺⸹(社)䉝扡ⱹ朠癩⁥敭漠敮洠牯⁥牴൹嬊ピコ卅⸲(労)䥝搠湯琧眠湡慮栠癡⁥潴挠祲਍せ㨳㔰㔮崶慃獵⁥!?湫睯椠⁦敷氠獯⁥瑩਍せ㨳㠰㜮崴慂祢潳敭琠慥獲渠癥牥搠祲਍せ㨳ᄀ(金)崸䥝搠湯琧眠湡慮猠祡朠潯扤敹਍せ㨳ビル㜮崲慃獵⁥祭栠慥瑲挠畯摬❮4慴敫椠൴嬊ピコᆰ⸷〲䉝扡ⱹ朠癩⁥敭漠敮洠牯⁥牴൹嬊ピコᆰ⸹㘷䥝搠湯琧眠湡慮栠癡⁥潴挠祲਍せ㨳ファラッド〮崷慃獵⁥!?湫睯椠⁦敷氠獯⁥瑩਍せ㨳㔲㘮崹慂祢潳敭琠慥獲渠癥牥搠祲਍せ㨳㠲㜮崱桏漠⁨桯桯漠⁨桯਍せ㨳㐳㐮崳慂祢潳敭琠慥獲渠癥牥搠祲਍せ㨳㜳ピアストル崸桏漠⁨桯桯漠⁨桯਍せ㨳ブッシェルㄮ崱慂祢潳敭琠慥獲渠癥牥搠祲਍せ㨳㘴ピアストル崵਍਍

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...