*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Sorry, this content is currently not available in your country due to its copyright restriction.
You can choose other content. Thanks for your understanding.
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát masquerade do ca sĩ Nicki Minaj thuộc thể loại R&b/hip Hop/rap. Tìm loi bai hat masquerade - Nicki Minaj ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Masquerade chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Masquerade do ca sĩ Nicki Minaj thể hiện, thuộc thể loại R&B/Hip Hop/Rap. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát masquerade mp3, playlist/album, MV/Video masquerade miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Masquerade

Lời đăng bởi: meegovn

਍せ㨰(日)ピアストル崳楔汴㩥䴠獡畱牥摡൥嬊〰卅⸵㠱䅝瑲獩㩴丠捩楫䴠湩橡ഠ嬊〰卅⸷ᄁ䅝扬浵㩳倠湩牆摩祡›潒慭敒潬摡摥⠠潂畮⁳䑃ഩ嬊〰ᆰ⸰㘶䱝特捩⁳祂倠畨湯⁧湁൨嬊〰ᆰ⸵㘶൝嬊〰ᆰ⸶㘶䙝敥桴⁥敢瑡愠4桴⁥牤浵਍せ㨰㠱㔮崶潍敶氠歩⁥潹5敲污祬眠湡慮戠⁥畮扭牥漠敮਍せ㨰〲㐮崷潙5潣汵敢瑡漠瑵琠敨挠浯൰嬊〰(呼)⸲㤴剝湵氠歩⁥潹5敲污祬眠湡慮戠⁥瑡琠敨琠灯਍せ㨰㐲㔮崳瑓灯摡敲慮楬敮戠9慣獵൥嬊〰(呼)⸶㠵奝畯栠癡⁥敢湥椠敤瑮晩敩獡愠栠獵汴牥਍せ㨰㠲㔮崸潔楰慣楤捳獵楳湯爠灥慥4瑩氠歩⁥数捲獵楳湯਍せ㨰〳㘮崴桃捵桴⁥潤捵⁥灵湡整汬✠浥椠⁳番瑳氠癯൥嬊〰ペンス⸳ブッシェル䑝浡楤杧摥愠搠杵਍せ㨰㐳㘮崸楌敫✠浥爠湵猠慴整洠条挠畡敳眠⁥楬楶杮椠4灵਍せ㨰㜳㘮崰桓汥敶琠灯⁳獩漠൮嬊〰ペンス⸸㤶䅝摮䤠瀠灯椠ⱴ氠歩⁥❩潰灰湩൧嬊〰ペンス⸹㜸䱝歩⁥潰灰湩⁧楳慣汬਍せ㨰〴㘮崵਍せ㨰ᄂ〮崲湁潮ⱷ䤠搠湯琧眠湡慮琠歡⁥潹൵嬊〰㐺⸴フラン䥝⁦敷映污潤൷嬊〰㐺⸶㐸䑝湯琧朠瑥甠獰瑥湡潮7瑩猧樠獵4桴⁥敢楧湮湩൧嬊〰㔺⸲㐸䅝摮眠❥汬映杩牵⁥瑩猠浯桥睯਍せ㨰㘵㐮崷਍せ㨰㜵〮崰楒桧4潮7慭煳敵慲敤慭瑳牥琠敨洠牡9潧爠畯摮਍せ㨱㔰〮崴楒桧4潮7慭煳敵慲敤慭瑳牥琠敨洠牡9潧爠畯摮਍せ㨱ビルㄮ崷楒桧ⱴ渠睯瑩猧猠浯瑥楨杮礠畯挠敲瑡摥਍せ㨱㘱㜮崹瑉猧渠癥牥攠敶⁲潴慬整਍せ㨱㠱㐮崸瑉猧渠癥牥攠敶⁲潴慬整਍せ㨱ᄁピアストル崹楒桧4潮൷嬊㄰(呼)⸲㔹佝慫9潴洠歡⁥業瑳歡൥嬊㄰(呼)⸴㔴奝慥⁨慢祢琠楨⁳獩礠畯⁲慤൹嬊㄰(呼)⸶㐵䥝❴⁳楴敭琠慭煳敵慲敤਍せ㨱㤲ㄮ崲਍せ㨱㤲㠮崴慂獳戠獡൳嬊㄰ペンス⸰㘵䙝敥桴⁥慢獳椠慹映捡൥嬊㄰ペンス⸱〷䡝瑩琠敨映湩獩⁨楬敮਍せ㨱(社)㔮崸楆獲4汰捡⁥湩琠敨爠捡൥嬊㄰ペンス⸳(祝)奝獥楫杮欠湯⁧湯礠档獥൴嬊㄰ペンス⸵(祝)剝湵楮杮愠摮椠洧挠浯湩⁧灵਍せ㨱㜳(金)崴慂潴潴礠畯⁲敬瑦਍せ㨱㜳㤮崶留Ɒ礠畯挠畯摬戠⁥桷潹5慷瑮਍せ㨱㤳㠮崹潙5潣汵敢眠潨礠畯椠൳嬊㄰㐺⸱㜳九癥牥戠⁥桷潹5牡湥琧਍せ㨱(名)〮崹敎敶⁲癥牥映污湯琠敨瀠敲獳牵൥嬊㄰㐺⸳ヘルツ䑝獥数慲整琠浩獥敧4敤灳牥瑡⁥敭畳敲਍せ㨱㘴㘮崷慄湭搠杩敧畤൧嬊㄰㐺⸷卄䱝歩⁥攧畲瑳瑡⁥慭⁧慣獵⁥敷氠癩湩⁧瑩甠൰嬊㄰㔺⸰㔷卝敨癬⁥潴獰椠⁳湯਍せ㨱ᆬ㤮崷湁!?潰0瑩楬敫椠洧瀠灯楰杮਍せ㨱(特)㤮崳楌敫愠瀠灯楰杮猠湩挠污൬嬊㄰㔺⸳(労)൝嬊㄰㔺⸴(社)䅝摮渠睯!?潤❮4慷湮慴敫礠畯਍せ㨱㜵㘮崸晉眠⁥慦汬搠睯਍せ㨲〰ㄮ崷潄❮4敧4灵敳ⱴ愠摮渠睯椠❴⁳番瑳琠敨戠来湩楮杮਍せ㨲㘰〮崶湁敷氧楦畧敲椠4潳敭潨൷嬊(日)卅⸹ᄂ൝嬊(日)ᆰ⸰㐲剝杩瑨渠睯洠獡畱牥摡ⱥ洠獡整⁲桴⁥慭祲朠潲湵൤嬊(日)ᆰ⸸㘰剝杩瑨渠睯洠獡畱牥摡ⱥ洠獡整⁲桴⁥慭祲朠潲湵൤嬊(日)(呼)⸶㐲剝杩瑨潮ⱷ椠❴⁳潳敭桴湩⁧潹5牣慥整൤嬊(日)(呼)⸹ペソ䥝❴⁳敮敶⁲癥牥琠潯氠瑡൥嬊(日)ペンス⸱㘵䥝❴⁳敮敶⁲癥牥琠潯氠瑡൥嬊(日)ペンス⸴㠵剝杩瑨渠睯਍せ㨲㘳ㄮ崹歏祡琠慭敫愠洠獩慴敫਍せ㨲㜳㘮崹教桡戠扡9桴獩椠⁳潹牵搠祡਍せ㨲㤳㜮崷瑉猧琠浩⁥潴洠獡畱牥摡൥嬊(日)㐺⸲㔰൝嬊(日)㐺⸳㠳䥝洧慣汬礠晡潲挠畡敳礠畯渠癥牥戠污൤嬊(日)㐺⸵㠲䙝挭污潹5楢捴敨⁳湡❩汬渠癥牥挠污൬嬊(日)㐺⸷〳九硥4慤ⱹ猠捵祭琠獥4慤൹嬊(日)㐺⸹㤰䥝愠湩❴瀠慬楹杮朠浡獥਍せ㨲〵ㄮ崸楂4祭挠敨正洠瑡൥嬊(日)㔺⸱㐱剝湩⁧㄰ⰹ爠湩⁧㄰ⰹ爠湩⁧㄰ഹ嬊(日)㔺⸷㤳䅝汬洠9慰瑲9数灯敬氠瑥洠⁥慹漠敮琠浩൥嬊(日)㔺⸹㤱൝嬊ピコ卅⸷(有)剝杩瑨渠睯洠獡畱牥摡ⱥ洠獡整⁲桴⁥慭祲朠潲湵൤嬊ピコᆰ⸴(代)剝杩瑨渠睯洠獡畱牥摡ⱥ洠獡整⁲桴⁥慭祲朠潲湵൤嬊ピコ(呼)⸳㠰剝杩瑨潮ⱷ椠❴⁳潳敭桴湩⁧潹5牣慥整൤嬊ピコ(呼)⸶〒䥝❴⁳敮敶⁲癥牥琠潯氠瑡൥嬊ピコ(呼)⸸(特)䥝❴⁳敮敶⁲癥牥琠潯氠瑡൥嬊ピコペンス⸱㜱剝杩瑨渠睯਍せ㨳(社)㤮崵歏祡琠慭敫愠洠獩慴敫਍せ㨳㐳㘮崰教桡戠扡9桴獩椠⁳潹牵搠祡਍せ㨳㘳㜮崰瑉猧琠浩⁥潴洠獡畱牥摡൥嬊ピコペンス⸹㔳剝杩瑨渠睯਍せ㨳(名)㘮崲਍

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...