*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Sorry, this content is currently not available in your country due to its copyright restriction.
You can choose other content. Thanks for your understanding.
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát lies do ca sĩ Mcfly thuộc thể loại Pop. Tìm loi bai hat lies - Mcfly ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Lies chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Lies do ca sĩ McFly thể hiện, thuộc thể loại Pop. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát lies mp3, playlist/album, MV/Video lies miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Lies

Lời đăng bởi: meegovn

せ㨰(日)㔮崶楔汴㩥䰠敩൳嬊〰卅⸶㘵䅝瑲獩㩴䴠䙣祬਍せ㨰㠰㔮崶汁畢獭›敍潭祲䰠湡⁥桔⁥敂瑳传⁦捍汆9䐨汥硵⁥摅瑩潩⥮⠠䑃⤱਍せ㨰〱㔮崶祌楲獣䈠9桐潵杮䄠桮਍せ㨰㐱㔮崶਍せ㨰㔱㔮崶敂瑴牥爠湵映牯挠癯牥਍せ㨰㜱㐮崳潙❵敲愠栠牵楲慣敮映汵景氠敩൳嬊〰ᆰ⸹ヘクタール䅝摮琠敨眠祡礠畯爧⁥敨摡湩൧嬊〰(呼)⸱㘰九湯❥⁳敧瑴湩⁧畯4污癩൥嬊〰(呼)⸳㔰൝嬊〰(呼)⸴ᄅ卝潤甠⁳污慦潶൲嬊〰(呼)⸷㔱坝畯摬礠畯映湩潳敭潢祤攠獬⁥潴戠慬敭਍せ㨰㤲㔮崸䌧畡敳礠畯⁲潷摲⁳牡⁥楬敫戠汵敬獴愠摮䤠洧琠敨眠祡礠畯⁲敷灡湯⁳楡൭嬊〰ペンス⸵㘳䥝朠敵獳䤠挠畯摬映汩潢歯眠瑩⁨桴湩獧琠慨4!?潤❮4湫睯愠潢瑵礠畯戠扡൹嬊〰㐺⸳㠰奝畯爧⁥潮4業畳摮牥瑳潯畢4潹5潧൴嬊〰㐺⸶〰奝畯朠瑯琠潧਍せ㨰㜴㘮崸䰨敩⥳਍せ㨰㠴㘮崷楌楶杮椠慦瑮獡൹嬊〰㔺⸰ᄀ⡝楌獥ഩ嬊〰㔺⸱㐰䑝湯琧攠敶湫睯爠慥楬祴਍せ㨰(特)㘮崰䰨敩⥳਍せ㨰フラン㜮崱桗湥礠畯猠慴瑲琠污楫杮䤠猠慴瑲眠污楫杮਍せ㨰㘵ピアストル崹䰨敩⥳਍せ㨰㜵〮崷楌獥਍せ㨰㜵㔮崷楌獥਍せ㨰㠵〮崱楌獥਍せ㨰㤵ピアストル崴潄❮4癥湥眠湡慮欠潮7桴⁥牴瑵൨嬊㄰卅⸱フィート呝敨搠癥汩栠獡栠獩攠敹漠潹5楧汲਍せ㨱ピコ〮崷䰨敩⥳਍せ㨱㐰ピアストル崲桗湥礠畯猠慴瑲琠污楫杮䤠猠慴瑲眠污楫杮਍せ㨱㘰㠮崰楌獥਍せ㨱㜰㐮崳楌獥਍せ㨱㜰㤮崲楌獥਍せ㨱(株)㔮崲教桡਍せ㨱(株)㤮崶教桡਍せ㨱㠱ピアストル崷潓搠湯琧映牯敧4潹牵猠慥扴汥൴嬊㄰(呼)⸰〳䑝湯琧礠畯琠楨歮漠⁦楰正湩⁧灵琠敨瀠潨敮਍せ㨱(有)㠮崵敂瑴牥猠祡礠畯⁲牰祡牥⁳挧畡敳礠畯爧⁥敮敶⁲潧湮慭敫椠4潨敭਍せ㨱㜲㘮崴䠨⥡਍せ㨱㠲〮崸䠨⥡਍せ㨱㠲㐮崵䠨⥡਍せ㨱㤲〮崱楄潹5業獳琠敨猠潴0楳湧਍せ㨱〳ピアストル崲桔瑡氠獡4敤楣楳湯眠獡礠畯⁲慬瑳਍せ㨱(社)㠮崰䌧畡敳礠畯挠湡琧挠浯⁥慢正漠据⁥潹❵敲氠楹杮椠桴⁥牢歯湥朠慬獳਍せ㨱㠳㔮崹湁!?潨数礠畯朠瑥琠敨牡洠⁥慳ⱹ∠桗敧獴琠敨氠獡4慬杵⁨潮≷਍せ㨱ブッシェル(金)崶䰨敩⥳਍せ㨱㐴ㄮ崹楌楶杮椠慦瑮獡൹嬊㄰㐺⸵ᄄ⡝楌獥ഩ嬊㄰㐺⸶㜶䑝湯琧攠敶湫睯爠慥楬祴਍せ㨱㠴(金)崳䰨敩⥳਍せ㨱㤴ㄮ崶桗湥礠畯猠慴瑲琠污楫杮䤠猠慴瑲眠污楫杮਍せ㨱ᆬ㜮崸䰨敩⥳਍せ㨱(特)ㄮ崵楌獥਍せ㨱(特)㜮崷楌獥਍せ㨱フラン(金)崱楌獥਍せ㨱㐵〮崸潄❮4癥湥眠湡慮欠潮7桴⁥牴瑵൨嬊㄰㔺⸶㜰⡝楌獥ഩ嬊㄰㔺⸶㐹呝敨搠癥汩栠獡栠獩攠敹漠潹5楧汲਍せ㨱㠵㐮崳䰨敩⥳਍せ㨱㤵ピアストル崷桗湥礠畯猠慴瑲琠污楫杮䤠猠慴瑲眠污楫杮਍せ㨲〰㠮崰䰨敩⥳਍せ㨲(日)〮崴楌獥਍せ㨲(日)㜮崹楌獥਍せ㨲ピコ(金)崸楌獥਍せ㨲㔰㐮崰潎洠牯⁥硥畣敳൳嬊(日)卅⸶ペニヒ九潭敲爠湵楮杮਍せ㨲㜰㠮崳湏祬䜠摯挠湡猠癡⁥潹5潮൷嬊(日)ᆰ⸰ᄄ⡝潇慣慳敶礠畯渠睯ഩ嬊(日)ᆰ⸳㜶❝慃獵⁥!?湫睯琠敨琠畲桴਍せ㨲㘱(金)崲楔敭椠⁳畲湮湩⁧畯൴嬊(日)㐺⸳㠲䅝摮䤠洧樠獵4湯⁥牤湩睡祡਍せ㨲㔴〮崹湁❉慢正椠潗摮牥慬摮氠歩⁥瑩眠獡礠獥整摲祡਍せ㨲〵㤮崳湁!?潨数礠畯朠瑥琠敨牡洠⁥慳ⱹ∠桗敧獴琠敨氠獡≴਍せ㨲㐵〮崴圢潨朠瑥⁳桴⁥慬瑳ഢ嬊(日)㔺⸵ᄂ≝桗敧獴琠敨氠獡4慬杵⁨潮≷਍せ㨲㠵〮崹䰨敩⥳਍せ㨲㠵㤮崶楌楶杮椠慦瑮獡൹嬊ピコ卅⸰㐶⡝楌獥ഩ嬊ピコ卅⸱㜵䑝湯琧攠敶湫睯爠慥楬祴਍せ㨳ピコㄮ崳䰨敩⥳਍せ㨳㐰ㄮ崸桗湥礠畯猠慴瑲琠污楫杮䤠猠慴瑲眠污楫杮਍せ㨳㔰㘮崱䰨敩⥳਍せ㨳㜰〮崴楌獥਍せ㨳㜰㘮崰楌獥਍せ㨳㠰ㄮ崰楌獥਍せ㨳㤰ㄮ崰潄❮4癥湥眠湡慮欠潮7桴⁥牴瑵൨嬊ピコᆰ⸰㠷⡝楌獥ഩ嬊ピコᆰ⸱㜷呝敨搠癥汩栠獡栠獩攠敹漠潹5楧汲਍せ㨳ビルピアストル崲䰨敩⥳਍せ㨳㐱㐮崵桗湥礠畯猠慴瑲琠污楫杮䤠猠慴瑲眠污楫杮਍せ㨳㘱ㄮ崳䰨敩⥳਍せ㨳㜱〮崰楌獥਍せ㨳㜱㘮崸楌獥਍せ㨳㠱ㄮ崸楌獥਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍਍

GỢI Ý DÀNH CHO BẠN

Thưởng thức những ca khúc phù hợp nhất với bạn

Nghe bài hát

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...