*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Sorry, this content is currently not available in your country due to its copyright restriction.
You can choose other content. Thanks for your understanding.
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát endless love do ca sĩ Mariah Carey, Luther Vandross thuộc thể loại Au My Khac. Tìm loi bai hat endless love - Mariah Carey, Luther Vandross ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Endless Love chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Endless Love do ca sĩ Mariah Carey, Luther Vandross thể hiện, thuộc thể loại Âu Mỹ khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát endless love mp3, playlist/album, MV/Video endless love miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Endless Love

Lời đăng bởi: meegovn

せ㨰〰〮崰湅汤獥⁳潌敶਍せ㨰ピコ〮崰牁楴瑳㩳䴠牡慩⁨慃敲9界桴牥嘠湡牤獯൳嬊〰卅⸵㄰൝嬊〰卅⸵ᆪ䵝9潬敶ബ嬊〰卅⸷〷൝嬊〰卅⸹(日)呝敨敲猧漠汮9潹5湩洠9楬敦਍せ㨰ビルㄮ崲਍せ㨰ビル㠮崳桔⁥湯祬琠楨杮琠慨❴⁳牢杩瑨਍せ㨰㜱㔮崸਍せ㨰〲ㄮ崵祍映物瑳氠癯ⱥ਍せ㨰(有)㔮崱਍せ㨰㐲〮崱潙❵敲攠敶祲戠敲瑡⁨桴瑡䤠琠歡൥嬊〰(呼)⸸(株)൝嬊〰(呼)⸸㐷奝畯爧⁥癥牥9瑳灥䤠洠歡൥嬊〰ペンス⸲(財)൝嬊〰ペンス⸵㤰䅝摮䤠਍せ㨰㘳㤮崳਍せ㨰㠳㠮崵!?慷瑮琠桳牡൥嬊〰㐺⸱〳൝嬊〰㐺⸱十䅝汬洠9潬敶眠瑩⁨潹൵嬊〰㐺⸷㠲൝嬊〰㐺⸸㔸九湯⁥汥敳眠汩潤⸮മ嬊〰㔺⸲㠷൝嬊〰㔺⸴㜶䅝摮礠畯⁲祥獥਍せ㨰㘵㐮崶潙牵攠敹ⱳ礠畯⁲祥獥਍せ㨰㠵㠮崲桔祥琠汥敭栠睯洠捵⁨潹5慣敲਍せ㨱ピコㄮ崵਍せ㨱㐰㘮崷潏⁨敹ⱳഠ嬊㄰卅⸷㠴祝畯眠汩污慷獹戠൥嬊㄰ᆰ⸲ペニヒ൝嬊㄰ᆰ⸳㤴䵝9湥汤獥⁳潬敶਍せ㨱㜱㐮崰਍せ㨱㔲ピアストル崲睔敨牡獴ബ嬊㄰(呼)⸷ヘクタール൝嬊㄰(呼)⸸ᄅ呝潷栠慥瑲⁳桴瑡戠慥4獡漠敮਍せ㨱(社)㜮崷਍せ㨱フィート㘮崱畏⁲楬敶⁳慨敶樠獵4敢畧൮嬊㄰ペンス⸷㘵൝嬊㄰ペンス⸹㠸䙝牯癥牥਍せ㨱ブッシェル㜮崴਍せ㨱㐴〮崵❉汬栠汯潹5汣獯⁥湩洠9牡獭਍せ㨱㠴㐮崷਍せ㨱㤴〮崵!?慣❮4敲楳瑳礠畯⁲档牡獭਍せ㨱フラン〮崰਍せ㨱㐵㠮崵湁潬敶਍せ㨱㜵〮崷਍せ㨱㠵㤮崵❉汬戠⁥潦汯਍せ㨲㄰㔮崵਍せ㨲(日)〮崰潆⁲潹Ⱶ਍せ㨲㐰㐮崱❉畳敲਍せ㨲㘰㤮崱਍せ㨲㠰㐮崵潙5湫睯䤠搠湯琧洠湩൤嬊(日)ᆰ⸱ヘクタール佝ⱨ礠畯欠潮7!?潤❮4業摮਍せ㨲㐱㠮崹਍せ㨲㔱㠮崲慂敢⸮⸮਍せ㨲㘱㠮崹਍せ㨲㠱㠮崵潙5敭湡琠敨眠牯摬琠敭਍せ㨲㐲(金)崲਍せ㨲㔲㜮崵!?湫睯਍せ㨲㘲㤮崹਍せ㨲㜲㐮崵❉敶映畯摮椠潹൵嬊(日)ペンス⸱ᄄ൝嬊(日)ペンス⸳㐴䵝9湥汤獥⁳潬敶਍せ㨲㜳㜮崲਍せ㨳ピコ(金)崵潏桯湡潬敶਍せ㨳㜰〮崴਍せ㨳㠰㠮崱❉汬戠⁥桴瑡映潯൬嬊ピコᆰ⸱㘲൝嬊ピコᆰ⸱㘸䙝牯礠畯ബ嬊ピコᆰ⸴ファラッド䥝洧猠牵൥嬊ピコᆰ⸶㜸൝嬊ピコᆰ⸸㠱呝慨4潹5湫睯䤠搠湯琧洠湩൤嬊ピコ(呼)⸱㐱奝畯欠潮7!?潤❮4業摮਍せ㨳㐲ピアストル崰਍せ㨳㐲㤮崴湁Ɽ夠卅਍せ㨳㘲㘮崲਍せ㨳㠲㠮崲潙❵汬戠⁥桴⁥湯祬漠敮਍せ㨳フィート(金)崸਍せ㨳㐳㐮崴潏⁨低漠敮挠湡搠湥൹嬊ピコペンス⸹(日)൝嬊ピコペンス⸹ヘルツ呝楨⁳潬敶䤠栠癡⁥湩楳敤਍せ㨳㐴㐮崵਍せ㨳㐴㘮崵湁❉汬朠癩⁥瑩愠汬琠潹൵嬊ピコ㐺⸹㜰൝嬊ピコ㐺⸹フラン䵝9潬敶਍せ㨳〵㤮崶祍氠癯ⱥ洠9潬敶਍せ㨳フランピアストル崶਍せ㨳フラン㜮崳祍攠摮敬獳氠癯൥嬊ピコ㔺⸷(祝)൝嬊㐰卅⸴㤸䵝9潬敶਍せ㨴㤰ピアストル崶਍

GỢI Ý DÀNH CHO BẠN

Thưởng thức những ca khúc phù hợp nhất với bạn

Nghe bài hát

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...