*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Upload bởi:
  • Thêm vào
  • Tải nhạc
  • Chia sẻ
  • Nhạc chờ
  • Báo lỗi
  • share facebook
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!

Soạn: CAI [tên bài hát] gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát anh ve do ca sĩ Cam Ha thuộc thể loại Tui Hat. Tìm loi bai hat anh ve - Cam Ha ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Anh Về chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Anh Về do ca sĩ Cẩm Hà thể hiện, thuộc thể loại Tui Hát. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát anh ve mp3, playlist/album, MV/Video anh ve miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Anh Về

Lời đăng bởi: laikhoa

“Anh Veà” - Thô: Huy Traâm - Nhaïc : Caãm Haø : Gioøng Nhaïc 4 Mùuøa Haï (408) 712-2799 (Caõm ôn caùc thi só ñaõ taëng ñôøi nhöõng lôøi nhaïc ñeïp ñeõ)

Anh veà muøa Haï queâ höông, Hoa chanh hoa kheá coøn ñöông ñôïi ngöôøi, Ruoäng khoâ ñaát vôõ mæm cöôøi, Gieáng trong nöôùc saïch rau töôi ñuû maàu, Anh veà nhìn thoùc phôi saân, Ngoâ khoai möa naéng canh taân ñöôïc muøa, Chôï laøng hoïp vôùi traêng sao, Thuùng quang nghieâng ngaõ haøng rao daäp ñoàn.
(DK1)Chieàu ngaøy veà baày chim ngaøn boùng, Bay theo traêng gioù toûa traéng maây troâi, Treân ñöôøng ñeâ trôøi pha maàu naéng, Anh nghe tình queâ thaém ñöôïm loøng ngöôøi, Ñöôøng daäm daøi ngöïa caâu ngaøn voù, Xuyeân qua ñoàng luùa ñöôøng xaù xa xoâi, Anh trôû veà muøa traêng raïng toû, Treân laøn moâi em ñaõ nôû nuï cöôøi. (DK1)
Anh veà caønh khoâ ñöùng laïnh luøng, Anh thöông xoùm cuõ luùc chieàu Ñoâng, Beân em nöôùng baép ngoài hong laù, Than ñoû höøng leân ñoâi maù hoàng.
1 Ñeâm veà laïnh khaép khoâng gian, Gaëp em tình caõm boãng chöùa chan, Cuøng böôùc quanh co ñöôøng ngoû heïp, Trôøi ñaõ khuya löûa vaãn chöa taøn. 1
2 Ñaõ laâu vaãn meán traêng chieàu, Trôøi Thu gioù laïnh vöông nhieàu moäng mô, Boùng em trong aùnh xeá taø. Moät ngaøy hoø heïn thieát tha ngaäp loøng. 2
(DK2) Chieàu ngaøy veà baày chim ngaøn boùng, Bay theo traêng gioù toûa traéng maây troâi, Treân ñöôøng ñeâ trôøi pha maàu naéng, Anh nghe tình queâ thaém ñöôïm loøng ngöôøi, Baày treû nhhoû cuøng ta cöôøi noùi, Mieân man thöông nhôù ngaøy aáy xa xoâi, Anh trôû veà muøa traêng raïng toû, Treân laøn moâi em ñaõ nôû nuï cöôøi. (DK2)
CODA Qua caàu anh thaáy nhôù thöông, Beán soâng nhaéc nhôû ñoaïn tröôøng nhöõng ai. Qua caàu anh thaáy nhôù thöông, Beán soâng nhaéc nhôû tình ai ñoaïn tröôøng?